Házirend!


 Balatonfüredi Kiserdei Óvoda
 


KEDVES SZÜLŐK!


Ahhoz, hogy gyermekek nyugalmát, biztonságát, fejlődését az óvoda megfelelő
módon biztosítani tudja, kérjük Önöket, hogy az alábbiakban részletezett házirendünket
szíveskedjenek megismerni, az eredményes együttműködés érdekében a benne foglaltakat
betartani!
Intézményünk sokoldalúan képzett, régóta együtt dolgozó gyermekszerető
nevelőtestülete már hosszú évek óta fogadja a gyermekeket, s törekszik arra, hogy
óvodáinkban felszabadultan jól érezzék magukat a bekerülő csöppségek.
Csoportjainkra jellemző a harmonikus, derűs, szeretetteljes légkör, melyben a
gyermeket megértő, elfogadó, bizonyos kereteket, elvárásokat közvetítő, óvodapedagógusok
foglalkoznak gyermekeikkel. Magas szintű szakmai munkájukkal kívánják kiegészíteni az
óvodás korú gyermekek családban történő nevelését.
Óvodai nevelésünk célja gyermekeik sokoldalú fejlesztése az egyéni fejlettségi szint
valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével.
A Házirend célja, hogy a benne foglalt jogi és magatartási szabályok, előírások hatékony
érvényesülésével biztosítsa az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan
megvalósítását, valamint a gyerekek közösségi életének megszervezését.
A Házirend tartalma a törvényi felhatalmazásnak megfelelő végrehajtási, eljárási, gyakorlati
magatartási szabályokat konkretizálja óvodáink mindennapjaira.
Tartalmazza:
  a gyermeki és a szülői jogokat és kötelességeket, azok gyakorlásának módját az óvodában,
az óvoda által szervezett programokon, és a gyermekek óvodai életével kapcsolatosan,
  az óvoda pedagógiai munkájával, munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket, a
gyermekek napirendjét, a foglalkozások rendjét, az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai,
eszközei használatának, valamint az étkezési-térítési díj fizetés rendjét.
A házirend időbeli hatálya
Az elfogadott és jóváhagyott Házirend az óvoda vezetőjének jóváhagyásával a kihirdetés
napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti az előző Házirend.
Felülvizsgálata: kétévenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően.
• Módosítása: A házirend módosítására akkor kerül sor, ha a jogszabályi változások ezt
indokolttá teszik, illetve, ha a szülők a képviselőik útján vagy a nevelőtestület erre
vonatkozó javaslatot tesznek.
• A kihirdetés napja: 2019.09.01.
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda

3
A házirend személyi hatálya kiterjed:
• Az óvodával jogviszonyban álló minden gyermekre, pedagógusra és a pedagógiai munkát
közvetlen segítőkre, egyéb jogviszonyban álló alkalmazottakra, valamint a szülőkre.
• Azon személyekre, akik az intézménnyel jogviszonyban nem állnak, de részt vesznek az
óvoda feladatainak megvalósításában.
A házirend területi hatálya kiterjed:
• Az óvoda területére.
• Az óvoda által szervezett - a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán
kívüli programokra.
• Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira.
A házirend az óvoda belső jogi normákat tartalmazó, a törvény hatalmát közvetítő jogi
szabályozása, melynek kötelező tartalmi és eljárási kellékei vannak. Attól válik jogszabállyá,
hogy:
- a szabályozás elkészítését jogszabályi felhatalmazás teszi kötelezővé;
- a megfogalmazott szabályok kikényszeríthetők, megsértésük jogi felelősséget
eredményez;
- elkészítése meghatározott eljárási rendben történik;
- miután közzétették, mindenki számára nyilvános és hozzáférhető.
A házirend nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések:
• Az óvodai beiratkozáskor a házirend egy példányát a szülőnek át kell adni.
• A dokumentum átvételét a szülők aláírásukkal igazolják.
• Minden nevelési év első szülői értekezletén tájékoztatást tartunk.
• A szülői fogadóórák és szülői értekezletek alkalmával kérhetnek tájékoztatást az óvodapedagógusoktól
és az óvodavezetőtől a házirenddel kapcsolatosan.
• A házirend változásakor az átdolgozott anyagot ismételten nyilvánosságra kell hozni, a
házirend egy-egy példányát ismét át kell adni az érintetteknek.
1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, A NEVELÉSI ÉV RENDJE
Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvoda ellátásának keretei között felelős a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődéséért, a gyermekközösség kialakításáért és fejlődéséért.
Az óvoda a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában
együttműködik a szülővel.
Az óvoda a családi nevelés kiegészítőjeként végzi nevelő-oktató munkáját.
Amennyiben a személyi feltételekben változás történik, egyéb nyomós indok áll fenn
(akár nevelési év közben), a gyermekcsoportok érdekében év közben is sor kerülhet az óvodapedagógusok
más csoportba történő beosztására.
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda

4
Az intézmény egész éven át, a hét öt munkanapján reggel 6.30 és 16.30 közötti időben
tart nyitva.
A nevelési év a tárgyév szeptember hó 1. napjától a következő év augusztus hó 31.
napjáig, a szorgalmi időszak szeptember 1-től május 31-ig tart.
Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor
történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás.
A nyári zárva tartás időpontjáról a szülők legkésőbb az adott év február 15-ig értesítést
kapnak. A nyári zárva tartás előtt 30 nappal össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére
vonatkozó igényeket és a szülőket a gyermekeket fogadó óvodáról, a zárást megelőzően tájékoztatni
kell. Gyermeküket a zárva tartás két hetében a Balatonfüredi Kiserdei Óvoda másik
feladat-ellátási helyén helyezzük el.
A nyári nyitva tartás eljárásrendjét az óvodát igénybe vevő gyermekek várható létszáma
határozza meg. A létszámtól függően összevont csoportban történik a gyermekek elhelyezése.
Ebben az időszakban is tartalmas tevékenységekkel tölthetik idejüket a gyermekek, természetesen
állandóan óvodapedagógusi felügyelet mellett.
Nevelés nélküli munkanapot nevelési évenként maximum 5 alkalommal vesz igénybe
a nevelőtestület, melyet nevelési értekezletek, illetve továbbképzés céljára használ fel,
melyről a szülők jogszabályban előírtak szerint tájékoztatást kapnak (7 nappal a nevelési nélküli
munkanap előtt).
A zárva tartás ideje alatt az óvoda a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend
szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az óvoda vezetője határozza meg és azt a szülők és az
alkalmazotti közösség, illetve a fenntartó és a társintézmények tudomására hozza. A nyári
szünetben (takarítási szünet) az irodai ügyeletet hetente egy alkalommal a vezető illetve helyettese
vagy az általa kijelölt dolgozó, az anyaintézmény esetében az óvodatitkár látja el.
A hivatalos ügyek intézése az óvodavezető (vagy óvodatitkár) irodájában történik.
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda
OM azonosítója:036877
Székhelye: 8230 Balatonfüred, Park u. 11.
Intézményvezető: Czunamné Szabó Ágnes
Általános helyettes: Sági Ferencné
Tel./Fax: 87/343-416
e-mail: kiserdei.ovoda@chello.hu
Alapító szerve: Balatonfüred Város Önkormányzata
Fenntartó és Felügyeletei szerve: Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal
8230. Balatonfüred, Szent István tér 1.
Az óvoda férőhelyszáma:
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda


5
Intézmény neve Telephelye Férőhely Csop.
száma
Óvoda/ tagóvoda vezetője
Balatonfüredi Kiserdei
Óvoda
8230 Balatonfüred, Park u. 11. 87 fő 4 Czunamné Szabó Ágnes
Az intézményvezetés tagja még az általános vezető helyettes, Sági Ferencné.
Fejlesztést segítő szakember, hetente egy alkalommal a logopédus.
1. AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS IGÉNYBEVÉTELE
Az óvodai beíratás ideje: tárgyév április 20-a és május 20-a közötti időben a fenntartó
rendelkezése alapján.
Az óvodai beiratkozás a gyermek és a szülő személyes megjelenésével történik, a
gyermekre vonatkozó adatok rögzítésével, amit a szülők tájékoztatása előz meg.
Beiratkozáskor bemutatásra kerül a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a
lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint a gyermek magyar nyelvű születési
anyakönyvi kivonata, amennyiben rendelkezik szakértői véleménnyel, az igazolás bemutatása
a szakellátás biztosítása érdekében, TAJ- kártyája, valamint a szülők személyazonosságát
igazoló dokumentumok.
Az óvodai beíratást megelőzően lehetőséget biztosítunk óvodánk minél alaposabb
megismerésére, az óvodai nyílt hét keretein belül.
A gyermek óvodai felvételről vagy az esetleges elutasításról írásban értesítjük a szülőket.
Az elutasításról hozott döntést határozat formájában közöljük a szülővel és tájékoztatjuk a
jogorvoslati lehetőségekről.
Az óvodába való felvétel feltétele:
A gyermek megbízható ágy- és szobatisztasága
A gyermek egészséges, közösségbe léphet (házi gyermekorvos által erre vonatkozóan
kiadott) igazolás.
Az óvodai elhelyezést igénybe lehet, illetve kell venni az alábbi esetekben:
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint:” A gyermek abban az évben, amelynek augusztus
31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”…”A szülő – tárgyév május 25-éig benyújtott
– kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az
augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány
rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti
az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos
helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak az óvodaBalatonfüredi
Kiserdei Óvoda

6
vezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni
a kérelmezett jog gyakorlásáról. (2a) A közigazgatási pert a döntés közlésétől
számított tizenöt napon belül lehet megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését
a bíróság nem változtathatja meg.”
A felmentési eljárás kezdeményezésére nincs szükség abban az esetben, ha szülő a
beiratkozás utolsó határnapját követő tizenöt napon belül bejelenti a területileg illetékes
jegyzőnek, hogy a család külföldi szolgálata, munkavállalása miatt gyermeke az
óvodakötelezettséget külföldön teljesíti. Ez esetben az óvodaköteles gyermek óvodai
jogviszonya megszűnik.
Felvételt nyerhet az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden a településen, ill. a felvételi körzetben található 3
éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. [Nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 8. § (1) bekezdés]
A kiemelt figyelmet igénylő gyermek, ezen belül különleges bánásmódot igénylő
gyermek esetében az óvodai nevelést az óvoda Alapító Okiratában meghatározottak
szerint tudja az intézmény felvállalni.
Jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére az a kisgyermek, akinek felvételét a
gyámhatóság kezdeményezte.
A távolmaradás kérésének, elbírálásának, engedélyezésének és igazolásának eljárásrendje:
Hiányzások rendje: az óvodába felvett gyermek köteles rendszeresen óvodába járni.
Kérjük, hogy a távolmaradás igazolásának szabályait szíveskedjenek betartani.
Ha a gyermek az óvodai foglalkozásoktól távol marad, mulasztását igazolni kell.
A gyermek hiányzásának bejelentése: a hiányzást megelőző napon, a hiányzás első
napján illetve az ismételt óvodába járást a visszaérkezés előtti napon kell jelenteni.
Hiányzás esetén a szülő 1000-ig személyesen, vagy írásbeli üzenetben (óvónők: sms,
messenger, viber; óvoda: faliújságon elhelyezett füzet, e-mail) értesítse az óvodát.
Igazolt a hiányzás:
a gyermek betegségét orvos igazolja, ha az orvos a gyermeket az óvodalátogatástól eltiltja,
a gyermek, - a szülő írásbeli kérelmére (óvodavezető felé írásban benyújtott) - engedélyt
kapott a távolmaradásra, (pl.: utazás, iskolai őszi, tavaszi, nyári szünet idején,
szombati munkanapok…stb.)(Házirend 1. sz melléklet)
szülői igazolással, ami nevelési évenként maximum 20 nap lehet (írásban benyújtott)
(Házirend, 2. sz melléklet)
a gyermek, hatósági intézkedés, felmentési eljárás (jegyző) vagy egyéb alapos indok
miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni,
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda

7
Bármilyen indokból történő be nem jelentett hiányzás, illetve az orvosi igazolás elmaradása
igazolatlan hiányzásnak minősül, mely hátrányos következményekkel jár:
Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy
nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője -
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben
foglaltakkal összhangban – értesíti óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási
helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot,
Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az
igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda
vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.
Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és
igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője
haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes
gyámhatóságot.
Megszűnik az óvodai elhelyezés abban az esetben, ha:
A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján.
A szülő írásban bejelenti a jegyzőnek, hogy a gyermeke külföldön teljesíti az óvodakötelezettséget,
és a szülő írásban jelzi az óvoda felé, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben
megjelölt napon.
A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.
A gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján,
amelyben a nyolcadik életévét betölti.
Ha a nevelési-oktatási intézmény jogutód nélkül megszűnik.
2. A GYERMEKEK ÉTKEZTETÉSE AZ ÓVODÁBAN, A TÉRÍTÉSI DÍJ
Az óvoda a gyermek számára napi három étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosít.
Az óvodában fogyasztott ételt a balatonfüredi Református Általános Iskola konyháján
a Bakony Gaszt készíti.
Az étkezéssel kapcsolatos jogszabályok a vonatkozó törvény értelmében a
következőképpen alakulnak:
A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív
kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)
- a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan
beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda

8
  olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett összegének 130%-át,
 nevelésbe vették.
Igényelheti az ingyenes gyermekétkeztetést:
  az óvodába járó gyermek szülője (elég, ha az egyik szülő igényli),
  az óvodába járó gyermek családba fogadó gyámja,
  a nevelésbe vett, óvodába járó gyermek nevelőszülője, vagy gyermekotthon
vezetője.
Az ingyenes gyermekétkeztetés igénylése az óvoda által átadott nyilatkozattal
lehetséges, melyet a szülő kitöltés után visszajuttat az óvodába.
Azokban az esetekben, amikor az ingyenes étkezés kritériumai nem állnak fenn
étkezési térítési díjat kell fizetni, melynek befizetése minden hónapban az előre megjelölt
napon történik, a saját tagintézményben.
Idejéről a helyi szokásoknak megfelelően értesülnek.
Kérjük a befizetés időpontjának pontos betartását!
Pótbefizetésre a befizetési nap utáni napon van lehetőség az anyaintézményben.
A térítési díj egész hónapra megállapított összeg. Térítési díj nem fizetése esetén a
gyermek számára étkezést nem tudunk biztosítani.
Orvos által igazolt ételallergiában szenvedő gyermek részére diétás étkezést
biztosítunk.
Az étkezési idő után érkező gyermekek ellátásáról az óvoda külön nem tud gondoskodni.
Az óvodában az étkezés megfelelően kialakított helyen és feltételekkel történik. Külön
étkezni az óvoda egyéb más területén nem lehet, ezért ne adjanak csokoládét, rágógumit, stb.
gyermeküknek elváláskor vagy találkozáskor!
A hiányzások miatti visszatérítés a következő befizetéskor írható jóvá.
Az étkezés lemondható személyesen és írásban (faliújságon elhelyezett füzet, sms,
messenger, viber, e-mail) 1000-ig, azonban ha a hiányzás megadott utolsó napján 10.00-ig
jelzés nem érkezik, másnapra behúzzuk a gyermeket. A lejelentés a következő naptól
érvényes.
Bejelentés elmulasztása esetén a térítési díj visszafizetésére nincs lehetőség.
A gyermekek által elfogyasztott ételből az ételmintát 48 óráig megőrizzük.
Kirándulások alkalmával az óvodapedagógus előre tájékoztatja szülőket az étkezés
módjáról.
3. JUTALMAZÓ ÉS FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK ELVEI, FORMÁI
Óvodai nevelésünk során a pozitív megerősítésre törekszünk.
A gyermekek jutalmazási, fegyelmezési elvei:
- következetesség elve
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda

9
- az arányosság elve (a cselekvés mértékével legyen arányos)
- értelmezés elve (a tett és következménye közötti összefüggés értelmezése)
- időzítés elve (a tett után közvetlenül)
- mérsékelt jutalom, vagy büntetés elve – biztosítani a fokozás lehetőségét
- az adott cselekvés értékelésének elve (sohasem a gyermeket magát minősítjük, hanem a
viselkedését, erőfeszítését értékeljük)
A jutalmazás formái:
- a dicséret különböző módjai (különböző bíztató metakommunikációs, kommunikációs
technikák, amelyek a pozitív cselekedet megerősítésére irányulnak)
- megbízatások adása, tevékenységbe való bevonás,
- a csoport számára kiemelkedő plusz élmények nyújtása, a csoport kedvelt elfoglaltságának
biztosítása (kirándulás, óvodán kívüli játszótérre menés, stb.)
Tárgyi jutalmazást az óvodában nem alkalmazunk. Kivételt képeznek azok az esetek,
amikor különböző rendezvényeken elismerésben részesülnek (pl. rajzpályázat, sportverseny,
stb.) a díjazottak, ill. a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek speciális motiváló esetei.
Fegyelmező intézkedések:
Az óvodapedagógus feladata, felelőssége a gyermekekkel megismertetni, elfogadtatni,
azokat a viselkedési szokásokat, amelyek eltérnek az otthoniaktól, de teljesítésük
elengedhetetlen a közösségi élet és tevékenység szempontjából.
Bevonjuk a gyermekeket a szabályok kialakításába, ha szükséges újabb szabályok
megfogalmazásába.
A büntetés lehetséges formái:
- rosszalló tekintet, figyelmeztetés a szabályra,
- balesetveszély, agresszió esetén a cselekvés folytatásának azonnali megakadályozása,
- időlegesen a gyermek kivonása egy-egy adott tevékenységből (maximum. 5-percre), ill. az
adott tevékenységből más, óvónő által javasolt játékba irányítás.
Szigorúan tilos olyan fegyelmezési módszerek alkalmazása, amely a gyermeket
megalázó helyzetbe hozza, sérti személyiségi jogait, emberi méltóságát.
4. GYERMEKEK AZ ÓVODÁBAN, JOGOK, KÖTELESSÉGEK
A szülő kötelességei és jogai
A szülő kötelessége, hogy:
  gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről
és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden
tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke
fejlődését,
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda

10
  biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének
teljesítését,
  tiszteletben tartsa az óvoda, vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és
jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk,
  szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá
biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő
foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekkel foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére
a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő
nem tesz eleget, a jegyző kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.
A szülő joga, hogy:
  a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját
vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon
választhat óvodát, iskolát, kollégiumot,
  a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke
óvodába járatásához – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
meghatározottak szerint – anyagi támogatást kapjon,
  a szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat
intézményét.
A szülő joga különösen, hogy:
  megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást
kapjon az abban foglaltakról,
  gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást,
neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,
  kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék létrehozását,
és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó és
mint megválasztható személy részt vegyen,
  írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, az óvodaszék,
iskolaszék, kollégiumi szék, a pedagógus megvizsgálja, és arra választ kapjon,
  a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen
a foglalkozásokon,
  személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt
vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
 az oktatási jogok biztosához forduljon.
Az óvodában működő szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a
pedagógiai munka eredményességét.
  A gyermeki személyiséget különleges védelem illeti meg.
  A gyermeknek joga, hogy képességeinek, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban
részesüljön.
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda

11
  A nevelési, oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék
és oktassák, óvodai életrendjét, pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási,
étkezési lehetőségek biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően, differenciáltan
alakítsák ki.
  A gyermek jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai
és lelki erőszakkal szemben.
  A gyermek nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek.
  Nem szabad a gyermeket levegőztetésből kihagyni, ételt ráerőltetni, vagy azt büntetésből
megvonni.
  A gyermeket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti.
  A gyermeknek joga, hogy adottságainak megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön,
segítséget kapjon a pedagógiai szakszolgálattól.
  A gyermek az óvoda eszközeit (játékok, foglalkozási fejlesztőeszközök), berendezéseit
(bútorok, tornaszerek) felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja,
arra vigyáznia kell.
  A gyermek joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.
A gyermek kötelességei:
Életkorának és fejlettségének megfelelően, ettől függő elvárható szinten:
  tartsa be a csoport szokás-, és szabályrendszerében foglaltakat;
  óvja saját és társai testi épségét;
  tartsa be az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét;
  őrizze meg, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat,
berendezési tárgyakat, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit;
  tartsa tiszteletben az óvoda dolgozói, óvodástársai és azok szülei emberi méltóságát,
jogait.
A gyermekcsoport fejlődéséről szülői értekezleten adunk részletes tájékoztatást.
A gyermekek egyéni fejlődéséről a szülői értekezlet után, fogadóórai rendszerben, valamint
az „Egyéni fejlődési napló” kitöltésével sürgős esetekben az adott napon négyszemközti
beszélgetés során, adunk tájékoztatást.
Az óvodába beíratott gyermek számára a felvétel folyamatos, egész napos elhelyezést
biztosít.
Az óvodai nevelés addig tart, míg a gyermek az iskolai alkalmasság törvényben előírt
kritériumait eléri.
A beiskolázáshoz szükséges óvodai szakvélemény átvételét a szülő aláírással igazolja.
A szülőknek lehetőségük van arra, hogy az óvodában folyó nevelőmunkát megismerjék,
segítsék, véleményüket elmondhassák.
Ennek fórumai: szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt nap, SZM gyűlés, esetenkénti megbeszélés.
A csoportok életével kapcsolatos információkat a faliújságokon helyezzük el.
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda

12
A gyermekükkel kapcsolatban, információt csak a saját óvónőiktől, illetve az intézmény
vezetőjétől kérjenek.
Az intézményben van gyermekvédelmi felelős, szükség esetén a szülők elérhetik
az óvoda telefonszámán, az óvoda nyitvatartási idején.
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda: Dobosné Adamik Éva, 0687/343-416
Az adatkezelés rendjéről az adatkezelési szabályzat ír részletesen.
Kérjük a szülőket, hogy se a gyermekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre
az óvónőt az óvodásokkal való foglalatosság közben ne vonják el a csoporttól,
mert az baleset kialakulását idézheti elő és zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát!
Az óvodapedagógus kötelességei és jogai
Az óvodapedagógusok kötelességei
• Az óvodapedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, oktatása.
• Nevelő-oktató tevékenysége keretében gondoskodjon a gyermek testi épségének megóvásáról,
erkölcsi védelméről, személyiségének sokoldalú fejlesztéséről.
• Nevelő-oktató tevékenysége során vegye figyelembe a gyermek egyéni képességét,
tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét, fejlettségét, sajátos nevelési
igényét.
• Segítse a gyermek képességeinek és tehetségének kibontakozását.
• Működjön közre a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában,
megszüntetésében.
• Biztosítani, hogy a gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíthassa
a közösségi magatartás szabályait és törekedjék azok betartatására.
• Rendszeresen tájékoztassa a szülőket gyermekük fejlődéséről.
• A szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést
tart szükségesnek.
• A szülő kérdéseire, javaslataira érdemi választ adjon.
• A gyermek és a szülők emberi méltóságát tiszteletben tartsa.
• A gyermek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja.
Az óvodapedagógusok jogai
• Az óvodapedagógus közfeladatot ellátó személy.
• Joga, hogy személyét, mint a pedagógus közösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát
és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői-oktatói tevékenységét értékeljék,
elismerjék.
• Joga, hogy az óvoda Pedagógiai Programja alapján az ismereteket, a nevelés és oktatás
módszereit megválassza.
• Joga, hogy irányítsa és értékelje a gyermekek munkáját, teljesítményét.
• Az óvodapedagógus joga és kötelessége a szülő tájékoztatása gyermeke fejlődéséről.
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda

13
5. EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL
Az óvodánkba járó gyerekeket arra neveljük, hogy tiszteljék a felnőtteket, szeressék és
fogadják el társaik egyéniségét, másságát, legyenek képesek alkalmazkodni, ugyanakkor tiszteletteljesen
fejezzék ki érzéseiket. A felmerülő konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal,
árulkodással oldják meg.
Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket
erősítsék gyermekeikben.
A szülőknek lehetőségük van – és mi igényeljük is -, hogy az óvodában folyó pedagógiai
munka kialakításában, annak gyakorlatában, mint partnereink, aktívan vegyenek részt,
ötleteikkel segítsék elő közös célunk megvalósítását.
Ezek a lehetőségek:
- szülői fórumok
- szülői beszélgetések, (a csoport életével kapcsolatos megbeszélések)
- közös rendezvények előkészítése, lebonyolítása
- játszó és munkadélutánok
- fogadóórák (óvodapedagógussal)
- az óvónővel történő rövid esetenkénti megbeszélések
Nyílt napok szervezése a feladat-ellátási helyek által meghatározottak alapján történik.
Közérdekű információkról, az alapdokumentumokról a szülők a csoportok saját faliújságain,
esetenként az óvoda honlapján tájékozódhatnak.
Az óvoda pedagógiai programja, szervezeti és működési szabályzata mindkét feladatellátási
helyen hozzáférhető.
A házirend minden csoport faliújságán kifüggesztésre kerül.
A dokumentumokkal kapcsolatban szülők a fogadóórák alkalmával az óvodapedagógusoktól
kérhetnek tájékoztatást.
A pedagógiai programról, illetve a tagóvodai sajátosságokról minden első szülői értekezleten
tájékoztatást nyújtunk.
Az óvoda által szervezett programokról, rendezvényekről, időpontokról a szülőket folyamatosan
tájékoztatjuk a faliújságokon, honlapokon és egyéb, helyben kialakított információs
„csatornákon.” Kérjük, hogy ezt naponta kísérjék figyelemmel!
Felmerülő kérdéseikkel, javaslataikkal szóban, vagy írásban, személyesen vagy választott
tisztségviselőik útján forduljanak elsősorban gyermekük óvodapedagógusaihoz, szükség
esetén az intézményvezetőhöz.
6. FAKULTATÍV HIT- ÉS VALLÁSOKTATÁS
Az óvoda világnézeti nevelés tekintetében semleges, egyetlen vallás vagy világnézet
mellett sem elkötelezett.
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda

14
Tiszteletben tartjuk a szülőknek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti meggyőződésüknek
megfelelő nevelésben részesülhessenek a gyermekeik. Egyházi jogi személy a hit és
vallásoktatást az óvodában a szülők igénye alapján szervezhet, elkülönülve az óvodai foglalkozásoktól,
és az óvodai életrendet figyelembe véve.
7. AZ ÓVODA HETI- ÉS NAPIRENDJE
A hetirend és a napirend biztosítja a gyermekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott,
kiszámítható környezet megteremtését.
Az óvoda hetirendje, napirendje: különösen a nevelési év elején és végén alakulhat,
változhat, természetesen, csak ha elengedhetetlenül szükséges.
A tanulási folyamat tartalmi elemei, annak időbeni szervezése a nevelési év folyamán
a tagóvodákban eltérhet a közös pedagógiai programon alapuló helyi sajátosságok alapján.
A nyári hónapokban is számtalan lehetőség nyílik arra, hogy az évszaknak megfelelően
tapasztalatokat szerezzenek a gyerekek spontán, játékos módon, illetve a gyermekek kérdéseire,
az óvónő válaszaira épülő tanulás is jelen lehessen.
A hetirendet többféle tényező is befolyásolhatja. A hetirendet az óvodapedagógusok a
szülői értekezleteken ismertetik.
A napirend biztosítja a gyermek gazdag, változatos tevékenységét, az aktív és passzív
pihenés életkornak és egyéni szükségletének megfelelő váltakozását.
A részletes napirendet az óvodapedagógusok a szülői értekezleteken ismertetik.
Főbb tevékenységek ideje a napirendben:
- 630 - 1030 óráig játékidő, játékba integrált komplex tevékenység (közben tízórai 845- 920)
- 1030 – 1200 óráig udvari játék, közben szervezett mindennapi mozgás játékba integrált
komplex tevékenység
- 1200 – 1300 óráig ebéd
- 1300 – 1530 óráig pihenés, uzsonna
- 1530 – 1630 óráig összefüggő játékidő
Beérkezés, távozás, késés:
A gyermekek biztonsága és az óvoda zavartalan működése érdekében az óvoda kapuját
riglivel zárjuk.
Az óvodába 800, de legkésőbb 845 óráig érkezzenek be a gyermekek!
A reggeli ügyelet rendje: 6 30-730-ig összevont csoportban történik.
A gyermeket óvodába érkezésekor a szülő, vagy a gyermek kísérője minden esetben
személyesen adja át az óvónőnek, egyébként, ha a gyerek valamilyen oknál fogva nem megy
be a csoportszobába, az óvónő nem tud a gyerek jelenlétéről, így felelősséget sem vállalhat
érte.
Kérjük, hogy - az év elején a csoportjuk óvónője által megjelölt, - a csoporthoz tartozó
bejáratot használják érkezéskor és távozáskor.
A gyermek hazavitele ebéd után 1230 -1300-ig történik.
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda

15
Kérjük a jelölt időpontok pontos betartását, mivel a korábbi érkezés (1230 előtt) a
gyermekek nyugodt déli étkezését, illetve a későbbi érkezés (1300 után) a délutáni pihenőt
zavarja!
Az itt alvó gyermekek esetében kérjük, hogy törekedjenek a 1530-tól történő hazavitelre.
A délutáni ügyelet rendje: 1600- 1630-ig összevont csoportban vannak a gyermekek.
A gyermeket hazavitelkor az óvónőnő személyesen adja át a szülőnek.
Abban az esetben, ha a szülő nem tud személyesen gyermekéért jönni, erről az óvónőket
előzetesen tájékoztassa. Kérjük ez írásban történjen, bizonyos esetekben szóban, illetve
telefonon.
Kiskorú személy 16 év alatti (idősebb testvér) csak a szülő írásos engedélyével, a szülő
felelősségére vihet el óvodáskorú gyermeket az intézményből.
Gyermekeinket szeretnénk arra nevelni, hogy ha megérkeznek értük, játékukat helyére
téve köszönjenek el óvónőjüktől, és ne várakoztassák szüleiket. E nevelésünk eredménye érdekében
kérjük, hogy távozáskor már ne engedjék vissza gyermekeiket a csoportszobába.
Az udvaron a balesetveszély elkerülése és az áttekinthetőség érdekében csak addig
tartózkodjanak a szülők, testvérek, míg a gyermeküket átveszik és elköszönnek.
Amennyiben az óvoda zárásáig nem jönnek a gyermekért, az ügyeletes óvónő megpróbálja
telefonon elérni a családot, és mindaddig felügyeletet biztosít, amíg a gyermekért
meg nem érkeznek. Háromszori eset után értesítjük a Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálatot.
A délutáni késést kerüljék el. Szíveskedjenek gyermekeik biztonságérzetének megőrzése
érdekében megfelelő időpontban érkezni, az intézmény zárási idejét szem előtt tartva.
Láthatás az óvodában nincs, ezt a szülőknek, (nagyszülőknek) az intézményen kívül
kell megoldaniuk!
Gyermekelhelyezésre irányuló bírósági eljárás esetében csak akkor tilthatjuk meg
gyermekük elvitelét (apa-anya számára), ha jogerős bírósági végzéssel rendelkezik valamelyik
fél, és az bemutatásra került.
A gyermekek védelme és biztonsága, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése
érdekében az óvoda együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve egyéb szakszolgálatokkal.
A gyermekvédelmi felelős elérhetősége fentebb és a faliújságokon kiírva megtalálható.
Az óvodai alapellátáson belüli és kívüli foglalkozások, alternatív lehetőségek,
programok:
A foglalkozások, programok idejére az óvoda, illetve a foglalkozást végző szakemberek
(logopédus, hitoktatók) nevelői felügyeletet biztosítanak, felelősséget vállalnak a gyermekekért.
Logopédus: feladat-ellátási helyenként heti egy-egy alkalommal.
Hitoktatás: igény esetén felekezetek szerinti, hetente egy-egy alkalommal
Ovis torna: hetente szerdánként
Kulturális program lehetőségek: gyermekszínház, bábszínház, koncert, kiállítás látogatása;
Év végi kirándulások
Gyermeknap szervezése
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda

16
Egyéb rendezvények, programok, kirándulások a csoportok szervezésében.
8. A GYERMEK RUHÁZATA ÉS MÁS FELSZERELÉSEK AZ ÓVODÁBAN
Kérjük, hogy a szülő a gyermekét az időjárásnak megfelelően, a mindennapos levegőzést,
mozgást és életkori sajátosságait (mászik, térdel) szem előtt tartva öltöztesse.
A gyermek megjelenése, öltözködése kényelmes, életkorának megfelelő legyen.
Szükséges felszerelések:
• váltóruha (alsónemű, zokni, nadrág, póló,)
• váltócipő (nem lehet papucs!)
• ágynemű: párna, takaró huzattal, lepedő
• pizsama
• fésű
• tornafelszerelés (a csoport óvónői útmutatásai alapján)
Felhívjuk a Szülők figyelmét arra, hogy a felsorolt felszerelések meglétét folyamatosan
kísérjék figyelemmel, és szükség esetén pótolják!
Az óvodában használatos személyes holmikat névvel (monogrammal) vagy jellel ellátva
kérjük, melyek tisztán tartásáról a szülők gondoskodnak.
Óvodai ünnepélyeken a gyermek viseljen alkalomhoz illő ruházatot.
Kérjük, a tornafelszerelés meglétéről (az adott csoport óvónőinek kérésé alapján) és
annak tisztaságáról gondoskodjanak a heti nagytorna napján.
Ékszerek, (nyaklánc, fülbevaló, stb.) viselését, a szülő döntésére bízzuk (kivétel a karika
fülbevaló, mely viselése nem megengedett), azonban e tárgyakért az óvoda felelősséget
nem vállal, számon nem kérhető, amennyiben elveszik, megsérül.
Az óvoda a gyermek számára a mobiltelefon behozatalát és használatát nem tartja
szükségesnek, ezért nem engedélyezi, mivel probléma esetén az óvónő értesíti a szülőt.
9. A GYERMEKKEL KAPCSOLATOS EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOK
  Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat!
  Beteg, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyerek bevitele
az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyerek egészségének megóvása
érdekében nem lehetséges.
  Az óvónőknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap folyamán!
Kivéve cukorbetegség, allergia (pipa).
  Allergia, asztma, epilepszia cukorbetegség esetén a szülő saját felelősségére behozhatja
a gyermek gyógy-készítményét, beadása csak indokolt esetben történhet!
  Fertőző betegség (bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) esetén a szülőnek bejelentési
kötelezettsége van. Az intézmény pedig a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ felé,
és fertőtlenítő takarítást végez.
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda

17
Az óvónő teendője baleset vagy a nap folyamán megbetegedő gyermek esetén:
A gyermeket haladéktalanul el kell látni (itatni, lefektetni), miközben a csoport felügyeletét
meg kell szervezni. Amennyiben mód van, rá a gyermeket el kell különíteni és számára
is felügyeletet kell biztosítani. A baleset súlyosságától függően, illetve lázgörcs, eszméletvesztés
esetén azonnal orvosról kell gondoskodni (mentő, orvos), és értesíteni kell a szülőt.
Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az óvónő értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb
vigye el a gyermeket. Ilyen esetek után a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újra
óvodába. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát
is.
A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása
Az óvoda gondoskodik a gyermekek rendszeres megelőző jellegű egészségügyi szűréséről,
felügyeletéről, és ellátásáról, az alábbi területeken:
  az óvodás gyermek, éves fizikai állapotának mérését, szűrővizsgálatát évente egy alkalommal
a gyermek háziorvosa végzi rendelőjében szülői kísérettel, a szülővel történt
előzetes időegyeztetés alapján,
  fogászati, szűrővizsgálat évente legalább egy alkalommal az óvodában,
  a gyermekek védőnő által végzett higiéniai–tisztasági szűrővizsgálatát, igény és szükség
szerint.
A két utóbbi szűrővizsgálat idejére az óvoda nevelői felügyeletet biztosít.
10. AZ ÓVODA HELYSÉGEI ÉS AZ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ TERÜLETEK HASZNÁ-
LATI RENDRE
Kérjük, a balesetveszély elkerülése végett, az óvoda udvarán ne biciklizzenek.
A szülők az óvoda kiszolgáló helyiségeit nem használhatják (mosdó, konyha, mosogató,
mosó és szárító helyiség, felnőtt öltöző). A gyermekek csoportszobáiba és a mosdókba
a szülőknek csak váltócipőben szabad belépni. Kivétel a szülői értekezletek, amikor gyermekek
nem tartózkodnak a teremben.
Kérjük, a radiátorokra ne ültessék gyermekeiket.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Az óvodában, illetve az intézményen kívül szervezett programokon történő fotózás, vagy
videófelvétel készítése, és annak felhasználása (nyilvánossá tétele) kizárólag a szereplők / érintettek
belegyezésével történhet.
Az óvoda területére állatokat behozni tilos, kivétel vezetői engedéllyel!
Az óvoda egész területén a dohányzás és az alkohol fogyasztása tilos! Megbotránkoztató
viselkedés (pl.: alkoholos állapot) esetén az óvoda dolgozói felszólíthatják a helytelenül viselkedő
személyt az óvoda elhagyására.
Az óvoda területén ügynöki és reklám tevékenység nem folytatható!
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda

18
Kérjük, az óvodai szokásokra, viselkedési szabályokra legyenek tekintettel.
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda
2019

free simple web templates